فاطمیه
49 بازدید
محل ارائه: ارشاد
مقطع: خارج
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آتش زدن در خانه! از زبان فاطمه قال فاطمة الزهراء علیها السلام: فجمعوا الحطب الجزل علی بابی و آتوا بالنار لیحرقوه و یحرقونا فوقعت بعضارة الباب و ناشدتهم باالله و باءبی ان یکفوا و ینصرونا فاخذ عمر السوط من ید قنفذ مولی ابوبکر فضرب به علی عضدی حتی صار کالد ملج. و رکال الباب برجله فرده علی و انا حامل فسقطت بوجهی و النار تسعر و یسفح فی وجهی فیضربی بیده حتی انتثر قرطی من اذنی فجائنی المخاض فاسقطت محسنا بغیر جرم، فاطمه زهراء فرمود: بر در خانه ام هیزم و خاشاک آوردند و آتش آوردند که آن را شعله ور سازند و ما را بسوزانند. من در آستانه در قرار داشتم و آنها را قسم دادم به خدا و به پدرم که دست از ما بردارید و به دادمان برسید. عمر تازیانه را از دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت آن را بر بازویم زد، چنان که کبود شد لگد محکمی بر در زد و آن را بر رویم انداخت در حالی که حامله بودم به رو در خاک افتاده، آتش زبانه می کشید و چهره ام را داغ می کرد. مرا چنان سیلی زد که گوشواره از گوشم فرو افتاد درد زایمان مرا گرفت و محسنم را بدون جرم سقط کردم. [1] .بیت الاحزان ص97