افسانه تحریف قرآن
50 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی ازشبهاتی که امروزه متاسفانه وهابیت بدون درنظر واقعیت وصرفایک اتهام به شیعه نسبت میدهنداینستکه شیعه قائل به تحریف درقرآن می باشد وجهت مستندکردن ادعای کذب خودشان اشاره به برخی ازروایات ازکتاب گرانسنگ اصول کافی که ازافتخارات کتب حدیثی شیعه هست کرده اند که حقیربه این موضوع ازلحاظ علی پرداخته وادعای پوچ وهابیت را پاسخ داده وآنرا ردنموده ام